Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych

Skarbowo-Celnych (PUESC)

 

 

§ 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), zwany dalej „Regulaminem" reguluje zasady wymiany informacji,  w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
 2. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - pojedynczy punkt dostępu do e-usług Krajowej Administracji Skarbowej, zwana dalej „PUESC" - jest udostępniana przez Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa, zwane dalej „MF".
 3. Administratorem danych jest Minister Finansów.

 

§ 2. Definicje

 

   Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Konto PUESC – konto użytkownika, utworzone w celu umożliwienia korzystania z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową;
 2. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP – dokument elektroniczny wydawany  przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego;
 3. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest podmiot administracji publicznej;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową.

 

§ 3. Uwarunkowania ogólne

 

 1. Korzystanie z PUESC jest bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania z PUESC niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa:  Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej, albo Google Chrome;
  3. system operacyjny: Windows: XP/SP2, 2003, 7, 8, 10 lub Vista albo Linux;
  4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  5. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w lit. b, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z PUESC.
 4. MF nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PUESC z przyczyn niezależnych od MF.
 5. MF zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości PUESC.
 6. MF dokłada wszelkich starań, aby treści PUESC były aktualne i rzetelne.
 7. MF ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od MF, ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkownikom do PUESC, na okres niezbędny do wyeliminowania, niepożądanych dla MF lub Użytkowników, skutków zaistniałych okoliczności.

 

§ 4. Rejestracja – utworzenie Konta PUESC

 

 1. MF udostępnia w PUESC treści:

- ogólnodostępne dedykowane dla ogółu odbiorców,

- dostępne dla Użytkowników.

 1. Założenie Konta PUESC wymaga zgody osoby fizycznej oraz udostępnienia jej imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, płci, nazwy kraju pochodzenia oraz numeru PESEL.
 2. Dane o użytkownikach będą wykorzystywane tylko do wymiany informacji drogą elektroniczną.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2,  co będzie równoznaczne z rezygnacją z posiadania Konta PUESC.

 

§ 5. Zawieszenie/usunięcie Konta PUESC

 

 1. MF zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta PUESC, kiedy użytkownik naruszy prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie utworzyć konta PUESC, ani zarejestrować się bez uprzedniej zgody MF.
 3. W przypadku, gdy po okresie zawieszenia Użytkownik nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu, MF zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia konta.
 4. MF informuje Użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu jego konta.

 

§ 6. Prawa i obowiązki MF

 

 1. MF nadaje uprawnienia do korzystania z e-usług udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową w ramach PUESC.
 2. MF gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych następujących poświadczeń:
  1. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP,
  2. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD.
 3. MF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika, bądź osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 4. MF zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.
 5. MF zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dokumenty przekazywane za pośrednictwem PUESC oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PUESC w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym także do powstrzymania się od dokonywania, w ramach korzystania z usług, z jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z e-usług z chwilą dokonania rejestracji, przy czym korzystanie z usług zaawansowanych, w tym w obszarze importu, eksportu, tranzytu, obrotu wewnątrzwspólnotowego, przemieszczenia towarów w zakresie akcyzy wymaga stosownego procesu rejestracji w oparciu o usługę e-Klienta.

 

§ 8. Ochrona danych osobowych

 

 1. MF gwarantuje ochronę danych i informacji o korzystającym z PUESC zgodnie z przyjętą i stosowaną w MF polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. MF nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla korzystającego z PUESC przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów korzystającego.

 

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne

 

Zawartość PUESC jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie, z którym: nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta.

 

 

 

Informacja uzupełniająca


MF informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług elektronicznych. Informacja dotyczy zagrożeń, które MF identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez MF systemów zabezpieczających infrastrukturę MF przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),
 2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
 3. Możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

MF informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji klientów stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji klientów. MF gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego MF do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.