Rejestracja w usłudze e-Klient

Dostęp do modułu INF STP jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się w usłudze e- Klient i uzyskaniu numeru EORI przez podmiot oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do INF STP na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego osobie fizycznej.

Osoba fizyczna, aby uzyskać dostęp do modułu INF STP musi reprezentować podmiot, w imieniu którego występuje na zasadzie bezpośredniego powiązania. Innymi słowy musi być właścicielem, pracownikiem bądź pełnomocnikiem podmiotu (reprezentacja jednostopniowa). Nie uzyskają dostępu do systemu INF STP osoby fizyczne będące pracownikami agencji posiadającej uprawnienia do reprezentacji podmiotu jako osoba prawna (reprezentacja dwustopniowa). Uprawnienie będzie dostępne tylko dla reprezentanta podmiotu – osoby fizycznej i możliwe do nadania w przypadku, kiedy podmiot jest zarejestrowany w obszarze cła i posiada numer EORI.

Uprawnienie nadawane osobom fizycznym – pracownikom lub pełnomocnikom podmiotu, będzie się odbywało na podstawie przesłanego wniosku o dodanie nowego reprezentanta, czy aktualizację istniejącej reprezentacji.

W tym celu należy:

 • wejść na stronę https://puesc.gov.pl/  i zalogować się na swoje konto

  UWAGA!!! W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2021 roku nowej wersji portalu PUESC informujemy, że opisany poniżej tryb postępowania pozostaje bez zmian, natomiast obsługa rejestracji realizowana jest za pośrednictwem formularzy wystawionych na stronie www-2.puesc.gov.pl
   
 • wyświetlić wniosek rejstracja_aktualizacja_dezaktywacja_reprezentacji, który znajduje się w menu Formularze>eFormularze>eKlient>więcej
 • wypełnić wniosek podając dane osoby reprezentowanej (podmiotu) oraz dane reprezentanta (osoba fizyczna) i wybierając operację:
  • Dodaj – jeżeli reprezentacja jest dopiero ustanawiana
  • Aktualizuj – jeżeli reprezentacja już istnieje i osoba fizyczna ma mieć dodany „dostęp do systemu INF" jako kolejne uprawnienie
wskazać we wniosku wszystkie uprawnienia, jakie osoba powinna posiadać (dotychczasowe i nowe), w tym dodawane uprawnienie „dostęp do systemu INF", które znajduje się w sekcji „Zakres pełnomocnictwa" i wybranie przycisku „wstaw poniżej":

 • wygenerować, podpisać i wysłać wniosek
 • dostarczyć oryginał upoważnienia.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez 
pracodawcę dla  pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie szczególne polegające na „Dostępie do systemu INF".

Reprezentanci, którzy są już zarejestrowani w SZPROT z formą reprezentacji „właściciel" i podmiot działa w obszarze cła, otrzymają uprawnienie „Dostęp do systemu INF" automatycznie. Uprawnienie to zostanie im nadane „z urzędu", bez konieczności złożenia wniosku aktualizującego posiadane uprawnienia w SISC.

Pozostałe osoby fizyczne (pracownicy, pełnomocnicy, właściciele), aby uzyskać dostęp do systemu INF STP zobowiązani są do złożenia wniosku:

 • rejestracji reprezentacji, jeżeli jeszcze nie są zarejestrowanymi przedstawicielami podmiotu w SISC
 • aktualizacji reprezentacji (tylko pracownicy i pełnomocnicy), jeżeli posiadają już zarejestrowane uprawnienia w SISC,

wybierając we wniosku, w sekcji uprawnienia, rozszerzone zapis: „Dostęp do systemu INF".

Do wniosku należy złożyć oryginał oświadczenia dla pracownika lub upoważnienia dla pełnomocnika wraz z opłatą skarbową (17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Poznania):

 • w urzędzie celno-skarbowym, delegaturze lub oddziale celnym

lub

 • przesłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań

lub

 • przesłać upoważnienie elektroniczne w formacie pdf. na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.plPełnomocnictwo elektroniczne musi zostać podpisane przez mocodawcę lub uwierzytelnione, zgodnie z zapisami art. 10a ustawy Prawo celne z 19 marca 2004r.

 

Informacje ogólne

Cel systemu

Kiedy stosowany jest system INF

Jak złożyć wniosek - Portal dla Przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient

Numer INF

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

INF - Help Desk

Czytaj całość...

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC