1. Informacje ogólne

System INF to centralny system unijny (ang. UCC INF SP) przeznaczony do obsługi elektronicznych Arkuszy Informacyjnych (INF) dla Procedur Specjalnych.

W Systemie INF obsługiwana jest wymiana informacji będącą odpowiednikiem dawnych INF1, INF2, INF5, INF9.

Uwaga: usługa INF nie dotyczy ani arkusza informacyjnego INF3 (dotyczącego towarów powracających) ani świadectwa informacyjnego INF 4 (dotyczącego dowodów pochodzenia).

 1. Cel systemu

Podstawowym celem systemu INF jest udostępnienie danych podawanych w INF oraz usprawnienie procesów zarządzania tymi danymi. System zapewnia elektroniczną wymianę informacji o realizacji procedur specjalnych (uszlachetniania czynnego oraz uszlachetniania biernego) pomiędzy przedsiębiorcami i organami celnymi oraz pomiędzy samymi zaangażowanymi w procedurę urzędami celnymi (objęcia, zamknięcia, kontrolnym, wyprowadzenia, itp.).

Wymiana informacji (INF) ma istotne znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji procedury.

System ma dwa główne komponenty: Portal dla Przedsiębiorców (INF STP) oraz centralny system INF.

 1. Kiedy będzie stosowany system INF

System obsługuje wymianę informacji tylko dla procedury uszlachetniania biernego (OP) i procedury uszlachetniania czynnego (IP).

Następujące przypadki wymagają utworzenia INF w systemie:

 1. procedura uszlachetniania czynnego IP EX/IM lub procedura uszlachetniania biernego OP EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno lub więcej niż jedno państwo członkowskie,
 2. procedura uszlachetniania czynnego IP IM/EX lub procedura uszlachetniania biernego OP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie,
 3. procedura uszlachetniania czynnego IP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno państwo członkowskie, a właściwy organ celny, o którym mowa w art.101 ust. 1 UKC, zażądał INF, od kontrolnego urzędu celnego, w odniesieniu do towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego IP IM/EX.

Zakres danych, które wpisywane są do systemu INF odpowiada danym z załącznika 71-05 UKC-RD.

Aby utworzyć INF, trzeba w systemie złożyć elektroniczny wniosek kierowany do kontrolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego lub uszlachetniania biernego.

 1. Jak złożyć wniosek – Portal dla Przedsiębiorców

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o utworzenie INF następuje poprzez unijny portal (EU Central Trader Portal). W EUCTP wbudowane są moduły (portale) dedykowane dla kilku domen celnych, czyli STP (Specific Trader Portal).

Do złożenia INF służy INF STP (INF Specific Trader Portal). Dostęp do INF STP wymaga uwierzytelnienia, czyli potwierdzenia, że żądanie o wystawienie INF składa w systemie uprawniona do tej czynności osoba. Pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do INF STP jest zarejestrowanie się w usłudze e-Klient i uzyskanie numeru EORI. Procedura uzyskania numeru EORI opisana została na www.puesc.gov.pl w zakładce EORI. Szczegóły rejestracji w usłudze e-Klient na potrzeby dostępu do systemu INF znajdują się poniżej, w punkcie 4.

Po zarejestrowaniu uprawnień w usłudze e-Klient możliwe jest korzystanie z INF STP dostępnego pod linkiem: https://customs.ec.europa.eu/gtp/

Link ten przekierowuje na stronę WAYF (Skąd jesteś?), gdzie należy wybrać kontekst reprezentacyjny
i wskazać kraj, w którym chce się uwierzytelnić i potwierdzić uprawnienia.

Po zakończeniu powyższego logowania użytkownik zostanie przekierowany na platformę PUESC, gdzie dokona dalszego etapu uwierzytelniania na stronie krajowej.

Po prawidłowym uwierzytelnieniu na platformie, następuje przekierowanie do systemu INF (INF STP).

Poniżej widok ekranu systemu INF (INF STP) „Wniosek o utworzenie INF".

Poprzez INF STP można np.:

 • wypełnić i złożyć wniosek o utworzenie INF,
 • dodać załączniki,
 • odpowiadać na wezwania organu celno-skarbowego (np. o uzupełnienie informacji potrzebnych do utworzenia INF),
 • prezentować oraz drukować wniosek o utworzenie INF, 
 • uzyskać informację na temat INF.
 1. Rejestracja w usłudze e-Klient

Dostęp do modułu INF STP jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się w usłudze e- Klient i uzyskaniu numeru EORI przez podmiot oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do INF STP na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego osobie fizycznej.

Osoba fizyczna, aby uzyskać dostęp do modułu INF STP musi reprezentować podmiot, w imieniu którego występuje na zasadzie bezpośredniego powiązania. Innymi słowy musi być właścicielem, pracownikiem bądź pełnomocnikiem podmiotu (reprezentacja jednostopniowa). Nie uzyskają dostępu do systemu INF STP osoby fizyczne będące pracownikami agencji posiadającej uprawnienia do reprezentacji podmiotu jako osoba prawna (reprezentacja dwustopniowa). Uprawnienie będzie dostępne tylko dla reprezentanta podmiotu – osoby fizycznej i możliwe do nadania w przypadku, kiedy podmiot jest zarejestrowany w obszarze cła i posiada numer EORI.

Uprawnienie nadawane osobom fizycznym – pracownikom lub pełnomocnikom podmiotu, będzie się odbywało na podstawie przesłanego wniosku o dodanie nowego reprezentanta, czy aktualizację istniejącej reprezentacji.

W tym celu należy:

UWAGA!!! W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2021 roku nowej wersji portalu PUESC informujemy, że opisany poniżej tryb postępowania pozostaje bez zmian, natomiast obsługa rejestracji realizowana jest za pośrednictwem formularzy wystawionych na stronie www-2.puesc.gov.pl

 • wyświetlić wniosek rejstracja_aktualizacja_dezaktywacja_reprezentacji, który znajduje się w menu Formularze>eFormularze>eKlient>więcej
 • wypełnić wniosek podając dane osoby reprezentowanej (podmiotu) oraz dane reprezentanta (osoba fizyczna) i wybierając operację:
  • Dodaj – jeżeli reprezentacja jest dopiero ustanawiana
  • Aktualizuj – jeżeli reprezentacja już istnieje i osoba fizyczna ma mieć dodany „dostęp do systemu INF" jako kolejne uprawnienie
 • wskazać we wniosku wszystkie uprawnienia, jakie osoba powinna posiadać (dotychczasowe i nowe), w tym dodawane uprawnienie „dostęp do systemu INF", które znajduje się w sekcji „Zakres pełnomocnictwa" i wybranie przycisku „wstaw poniżej":

 • wygenerować, podpisać i wysłać wniosek
 • dostarczyć oryginał upoważnienia.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez 
pracodawcę dla  pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/pracownik posiada uprawnienie szczególne polegające na „Dostępie do systemu INF".

Reprezentanci, którzy są już zarejestrowani w SZPROT z formą reprezentacji „właściciel" i podmiot działa w obszarze cła, otrzymają uprawnienie „Dostęp do systemu INF" automatycznie. Uprawnienie to zostanie im nadane „z urzędu", bez konieczności złożenia wniosku aktualizującego posiadane uprawnienia w SISC.

Pozostałe osoby fizyczne (pracownicy, pełnomocnicy, właściciele), aby uzyskać dostęp do systemu INF STP zobowiązani są do złożenia wniosku:

 • rejestracji reprezentacji, jeżeli jeszcze nie są zarejestrowanymi przedstawicielami podmiotu w SISC
 • aktualizacji reprezentacji (tylko pracownicy i pełnomocnicy), jeżeli posiadają już zarejestrowane uprawnienia w SISC,

wybierając we wniosku, w sekcji uprawnienia, rozszerzone zapis: „Dostęp do systemu INF".

Do wniosku należy złożyć oryginał oświadczenia dla pracownika lub upoważnienia dla pełnomocnika wraz z opłatą skarbową (17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Poznania):

 • w urzędzie celno-skarbowym, delegaturze lub oddziale celnym

lub

 • przesłać na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań

lub

 • przesłać upoważnienie elektroniczne w formacie pdf. na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.plPełnomocnictwo elektroniczne musi zostać podpisane przez mocodawcę lub uwierzytelnione, zgodnie z zapisami art. 10a ustawy Prawo celne z 19 marca 2004r.
 1. Numer INF

Każdy INF utworzony w systemie otrzymuje numer, którym należy się posługiwać w zgłoszeniach celnych przywozowych i wywozowych.

 1. Podstawy prawne

artykuły 6, 86, 88

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str.1, z późn. zm.) – „UKC".

artykuły 176, 181, załącznik 71-05

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.) – „RD".

artykuł 271

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) – „RW".

 

artykuły 64 68

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/414 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i użytkowania teleinformatycznych systemów wymiany i przechowywania informacji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (Dz. Urz. UE L 81 z 9.03.2021, str. 37).

 1. Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

Komisja Europejska udostępniła informacje dotyczące systemu INF, w tym materiały szkoleniowe, m. in. podręcznik użytkownika INF STP, podręcznika użytkownika INF SP, INF e-learning, na stronie:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/inf-system-special-procedures_en

 1. INF - Help Desk

Podstawowym kanałem do komunikacji dla użytkowników INF STP,  do zgłaszania pytań jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia  konta użytkownika na stronie PUESC. Zgłoszenie można również wysłać na adres: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE".

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów w dni robocze od godz.7:30 do godz.15:30.  UWAGA: Usługa nie jest świadczona telefonicznie.

 

Informacje ogólne

Cel systemu

Kiedy stosowany jest system INF

Jak złożyć wniosek - Portal dla Przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient

Numer INF

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

INF - Help Desk

Czytaj całość...

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC