020. W jaki sposób podpisać i wysłać wypełniony formularz?

Podpisanie formularza możliwe jest po jego poprawnym wypełnieniu i wybraniu opcji Wygeneruj dokument. Zostaniemy wtedy przeniesieni do zakładki Moje dokumenty-> do wysyłki-> <nazwa formularza>, do widoku Informacji o danym dokumencie. Podpisanie go jest niezbędne do przeprowadzenia operacji wysyłki.

Dokument możemy również podpisać wchodząc w Moje dokumenty->do wysyłki i w rubryce Akcje wybierając Podpisz i klikając OK.


Rysunek 1. Okno podglądu dokumentu przed podpisaniem i wysłaniem

 

Wybierając Podpisz zlokalizowaną w sekcji Operacje możliwe do wykonania
na dokumencie
pojawi się okno Wybierz rodzaj podpisu, a w nim do wyboru:

  • Podpis kwalifikowany
  • Podpis profilem zaufanym ePUAP
  • Podpis niekwalifikowany Służby Celnej

Wybieramy odpowiadającą nam opcję podpisu i klikamy Potwierdź.


Rysunek 2. Okno wyboru podpisu

Jeżeli wybraliśmy podpis niekwalifikowany S.C możliwe jest pojawienie się komunikatu
ze strony przeglądarki, który musimy zatwierdzić wybierając opcję Allow. Niekiedy okno komunikatu może wyświetlić się pod oknem przeglądarki i przez to być ukryte, należy wtedy zminimalizować ją i pozostałe otwarte okna w systemie, w celu odnalezienia komunikatu. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno konfiguracji usług kryptograficznych. W oknie dostępne są trzy możliwości:

  • CSP
  • PKCS #11
  • Keystore

Wybieramy odpowiadającą nam opcję i zatwierdzamy ją klikając OK.

WAŻNE: Okno Konfiguracji usług kryptograficznych może otworzyć się pod przeglądarką!
Aby zobaczyć jego zawartość należy zminimalizować przeglądarką i wszystkie otwarte okna
w naszym systemie!

Musimy potwierdzić podpisanie danego pliku XML. Wykonanie tej czynności spowoduje pojawienie się okna Wyboru certyfikatu. Wybieramy odpowiedni certyfikat i potwierdzamy poprzez kliknięcie OK. Po tej czynności pojawi się okno, w którym należy wpisać hasło, jakie ustawiliśmy przy generowaniu niekwalifikowanego certyfikatu S.C. Wypełniamy pole i naciskamy OK.


Rysunek 3. Okno zatwierdzenia podpisania pliku XML


Rysunek 4. Okno wyboru certyfikatu


Rysunek 5. Okno hasła dla niekwalifikowanego certyfikatu SC

Jeżeli hasło było poprawne, to w widoku Informacji o dokumencie pojawi się komunikat,
że dokument został podpisany poprawnie, a w sekcji Operacje możliwe do wykonania
na dokumencie
pojawi się dodatkowa opcja Zweryfikuj podpis.

Wybranie tej opcji zweryfikuje ważność naszego podpisu, a informacje na jego temat pojawią się w sekcji poniżej, nazwanej Informacje dodatkowe / systemowe.

Podpisany dokument jest już gotowy do wysyłki.


Rysunek 6. Komunikat o poprawnym podpisaniu dokumentu

Obok w miejscu wcześniejszej opcji Podpisz, pojawi się Wyślij dokument. Wybranie tej opcji powoduje przekazanie dokumentu do wysyłki. Wysłane dokumenty zmieniają folder z do wysyłki na wysłane.


Rysunek 7. Okno podglądu dokumentu podpisanego i gotowego do wysyłki

Prawidłowe przesłanie dokumentu jest potwierdzane Komunikatem UPP. Następnie należy oczekiwać na otrzymanie Komunikatu UPO.

W toku weryfikacji wniosku może pojawić się konieczność wezwania wnioskodawcy
do uzupełnienia wniosku. Wezwanie lub stosowna informacja zostanie wyświetlona
w Moich dokumentach, w zakładce odebrane. Wymagane dokumenty lub wyjaśnienia mogą zostać przesłane w formie elektronicznej (przy wykorzystaniu formularza Przesyłania załączników do sprawy, dostępnego w Katalogu usług w zakładce e-Formularze) lub w formie pisemnej (w takim przypadku dokumenty należy złożyć w najbliższej jednostce Służby Celnej lub przesłać pocztą na adres Wydziału Centralnej Rejestracji Izby Celnej w Poznaniu, z powołaniem się na numer sprawy).

Należy mieć na uwadze, że czas oczekiwania na komunikaty zwrotne może ulec zmianie i będzie zależny od terminu złożenia kompletu dokumentacji.