056. Jaki komunikat należy otrzymać aby mieć pewność, że deklaracja została złożona?

Deklarację uważa się za złożoną jeżeli otrzymamy komunikat UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

057. Jak ma postąpić podatnik w sytuacji kiedy nie może złożyć deklaracji w formie elektronicznej w związku niedostępnością modułu Portalu PUESC?

Deklarację podatnik powinien złożyć w formie papierowej lub wysłać niezwłocznie po uruchomieniu systemu w formie elektronicznej, przy czym musi pamiętać o obowiązku dochowania terminu do złożenia deklaracji. Nie złożenie deklaracji w terminie jest kwestią odrębną od zapłaty podatku wynikającego z tej deklaracji. W praktyce nie złożenie deklaracji w terminie skutkuje sankcjami karnoskarbowymi - art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.)
Art. 56. § 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

058. Jak postępować, aby nie utracić wypełnianej deklaracji na Portalu PUESC?

Deklarację można przed wygenerowaniem zapisać jako „formularz roboczy".

059. Czy jest jakieś narzędzie, które pozwoli na zaczytanie danych samochodu do deklaracji AKC-U?

Jest możliwość  importowania danych samochodów  do formularza deklaracji AKC-U. Instrukcję wraz z plikiem EXCEL można pobrać z zakładki "Katalog e-Usług" -> "e-Zefir", w sekcji PRZYDATNE LINKI na stronie www.puesc.gov.pl
Szczegółowy film instruktażowy dostępny na dedykowanym kanale YouTube ( link )


060. Czy są dostępne filmy instruktażowe dotyczące wypełniania deklaracji AKC-U na Portalu PUESC?

Tak są dostępne takie filmy instruktażowe na dedykowanym kanale YouTube.


Wyświetlanie 6 - 10 z 10 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 2