Usługa e-Wnioski

Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania administracyjnego, podatkowego oraz postępowania w sprawach celnych w formie elektronicznej, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Ordynacja podatkowa.

Wdrożenie całościowe tej usługi zostało rozłożone w czasie i podzielone na kilka etapów, zawierających łącznie kilkadziesiąt wniosków.

Obecnie na PUESC zostały wystawione dla Klientów Służby Celnej następujące formularze wniosków:

 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na zwolnienie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu oraz TIR/ CIM;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR;
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym (T2L);
 • o udzielenie, zmianę i cofnięcie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej.

Ważne:
W kolejnym etapie wdrażania usługi e-Wnioski będą udostępniane następne formularze wniosków w formie elektronicznej z obszaru cła, podatku akcyzowego i gier hazardowych.

O ich udostępnianiu będziemy informować na bieżąco.

Jak korzystać z usługi e-Wnioski

Skorzystanie z usługi e-Wnioski, a więc z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej wymaga spełnienia określonych warunków. Podstawowym warunkiem jest utworzenie konta na PUESC, rejestracja danych podmiotu, osoby fizycznej i reprezentacji.

 1. Jeżeli wnioskodawca - osoba upoważniona - nie jest zarejestrowany w SISC, tj. nie złożył wniosku o rejestrację osoby fizycznej i reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w usłudze e-Klient SC, powinien założyć konto na PUESC (www.puesc.gov.pl). Zasady zakładania konta i uzyskania loginu określone zostały w rozdziale 1 Instrukcji „e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej" dostępnej na platformie PUESC w zakładce „Katalog e-Usług e-Klient SC".

  Po zalogowaniu na konto osoba upoważniona będzie mogła z zakładki „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałaby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

  Po wysłaniu wniosku, na adres poczty elektronicznej przekazane zostanie stosowne zawiadomienie, zawierające informację, że adresat może odebrać pismo w formie elektronicznej złożone na jego koncie na PUESC.

   
 2. Jeżeli wnioskodawca posiada już konto na PUESC wtedy po zalogowaniu powinien w katalogu „Katalog usług" wybrać interaktywny formularz wniosku, który chciałby wypełnić elektronicznie.

  W każdym formularzu elektronicznym znajdują się podświetlane informacje (oznaczone symbolem „i") stanowiące/opisujące jak należy wypełnić poszczególne pola wniosku/ formularza.

  Następnie wniosek powinien zostać podpisany elektronicznie przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, o którym jest mowa w rozdziale 7 ww. Instrukcji.

  Podpisany wniosek powinien zostać wysłany poprzez „kliknięcie" przycisku "Wyślij".

Proces zainicjowany złożonym wnioskiem (a więc postępowanie administracyjne, podatkowe lub postępowanie w sprawach celnych) na platformie PUESC, będzie realizowany w Systemie Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT.

W trakcie toczącego się postępowania wnioskodawca będzie otrzymywał korespondencję na swoje konto na PUESC. Będzie także otrzymywał powiadomienia o jej otrzymaniu w formie stosownej wiadomości elektronicznej skierowanej na wskazany adres skrzynki poczty elektronicznej (adres skrzynki elektronicznej jest podawany w trakcie rejestracji w polu C.2.2. formularza rejestracji podmiotu, musi być aktualny, w przeciwnym wypadku korespondencja będzie uznawana za doręczaną pomimo niewłaściwego adresu elektronicznego, na który będzie kierowana).

O czym należy pamiętać – kilka ważnych zasad
Aby usługa e-Wnioski mogła być w pełni wykorzystana należy pamiętać o następujących zasadach:

 • dane wskazane we wnioskach rejestracyjnych podmiotu i osoby fizycznej, określonych w usłudze e-Klient SC powinny być aktualne, jeżeli dane nie są aktualne należy je zawsze zaktualizować;
 • w wypełnianych wnioskach rejestracyjnych w ramach usługi e-Klient SC należy zaznaczyć zgodę na komunikację elektroniczną, w przeciwnym wypadku pisma będą wysyłane w formie papierowej z wykorzystaniem usług operatora pocztowego;
 • do wypełnionego i wysłanego wniosku należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo.

Prawidłowo złożony wniosek będzie skutkował wszczęciem stosownego postępowania kończącego się wydaniem decyzji/pozwolenia także w formie elektronicznej.

We wszystkich postępowaniach realizowanych w formie elektronicznej z udziałem strony (lub jej pełnomocnika/reprezentanta) będą miały zastosowanie zasady komunikacji już stosowane w ramach usługi e-Klient SC, czyli UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), sposób dostarczania na konto w PUESC:  pism, wezwań, rozstrzygnięć (m.in. pozwoleń).

Należy pamiętać, iż usługa e-Wnioski pozostaje na razie alternatywnym sposobem składania wniosków/otrzymywania pozwoleń w stosunku do obecnego sposobu składania wniosków/ otrzymywania pozwoleń w formie papierowej. Oznacza to, że przedsiębiorca może wybrać, czy złoży wniosek/otrzyma pozwolenie za pośrednictwem usługi e-Wnioski, czy też złoży wniosek/otrzyma pozwolenie w formie papierowej. Wybranie jednego sposobu złożenia wniosku/otrzymania pozwolenia powoduje, że przedsiębiorca nie powinien korzystać jednocześnie z innego sposobu.

 Aktualności

history image 24.08.2015r. Nowe formularze w ramach usługi e-Wnioski

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów informuje, że z dniem 24 sierpnia 2015 r. na platformie PUESC w ramach usługi e-Wnioski zostanie wystawionych dla klientów Służby Celnej kolejnych sześć...

history image 11.08.2015r. Nowa usługa na platformie PUESC: e-Wnioski

Uprzejmie informujemy, że Służba Celna w dniu 17 sierpnia 2015 r. udostępnia na platformie PUESC kolejną nową usługę: e-Wnioski. Usługa e-Wnioski pozwala na realizowanie postępowania...