Komunikat z dnia 09 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce finanse → Cło → Zgłoszenia celne i INTRASTAT→ Zgłoszenia INTRASTAT → Instrukcje oraz na Portalu PUESC w zakładce Katalog e-Usług → e-Intrastat (Przydatne linki) została opublikowana Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT wersja 1.07 ze stycznia 2017 r.

Komunikat z dnia 04 stycznia 2017 r.

W chwili obecnej występuje problem z wpisywaniem kodów taryfy celnej (CN) w formularzu eIntrastat - Deklaracja_AIS_INTRASTAT. Problem jest w trakcie naprawy. Jeżeli do chwili obecnej korzystali państwo z niniejszego formularza, uprzejmie informujemy iż do tworzenia deklaracji można również korzystać z aplikacji ist@t obecna wersja 2.29, który jest udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/intrastat/ist-t-program-do-tworzenia-zgloszen-intrastat

Deklarację utworzoną w programie ist@t należy zapisać w formie roboczej przez polecenie: „Plik - dane źródłowe"-  „Zapisz jako, a następnie: „Deklaracja Intrastat"- „Zapisz deklarację XML do wysłania".

 

Komunikat z dnia 2 grudnia 2016 r.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT wersja 1.06 z grudnia 2016 r.

Instrukcja zawiera informacje o sposobie realizacji obowiązku statystycznego w związku z nowymi przepisami regulującymi zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1865 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i   Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Rozporządzenie weszło w życie 21 listopada 2016 r. i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880).

Najwięcej zmian w stosunku do przepisów obowiązujących dotychczas związanych jest z rezygnacją z papierowej postaci zgłoszenia INTRASTAT. Zgodnie z postanowieniami art. 97 pkt 1 ustawy Prawo celne zgłoszenie INTRASTAT i korekta zgłoszenia INTRASTAT są dokonywane w postaci elektronicznej.

 


Istotne informacje dot. usługi e-INTRASTAT - komunikat z dnia 21_06_2016

 

Usługa e-INTRASTAT Służby Celnej (uruchomiona 1 czerwca 2016)

Usługa e-INTRASTAT umożliwia Klientom Służby Celnej realizację obowiązku statystycznego wynikającego z dokonywania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych o łącznej wartości przekraczającej w danym kierunku obrotu określone przepisami prawa progi obrotów.
Usługa jest świadczona w procesach obsługiwanych przez systemy ECIP/SEAP PL, AIS/INTRASTAT, PDR PL/UE oraz PKI.
 

Cele usługi e-INTRASTAT:

  • usprawnienie procesu realizowania przez Klientów Służby Celnej sprawozdawczości statystycznej związanej z dokonywaniem dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych,
  • podniesienie jakości danych poprzez sprawne i efektywne powiadamianie o nieprawidłowościach wykrywanych w zgłoszeniach INTRASTAT na różnych etapach ich przetwarzania, w tym już na etapie kontroli automatycznej, poprzez wysyłanie komunikatów zwrotnych zawierających wykaz i opis błędów,
  • wydajne pozyskiwanie przez Służbę Celną wysokiej jakości danych statycznych o obrotach wewnątrzwspólnotowych w celu przekazywania tych danych do Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb krajowego systemu statystyki publicznej, a także, za pośrednictwem GUS, do Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej - EUROSTAT.

 
________________________________________________________________________________________________________
Podstawowe informacje o INTRASTAT

INTRASTAT jest to system gromadzenia danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych, nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Tym samym zgłoszenia INTRASTAT składane są w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Zatem wszelkie sprawy związane z dokonywaniem zgłoszenia INTRASTAT należy załatwiać w Wydziale INTRASTAT Izby Celnej w Szczecinie.

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w obu tych krajach). Przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy podlegający rejestracji w Systemie INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (np. towary, które są wysyłane z Niemiec do Włoch i przekraczają - bez przepakowania i rozładunku - granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do systemu INTRASTAT w Niemczech i we Włoszech). Jednak nie cały obrót podlega rejestracji. Mając na celu ograniczenie obciążeń, jakie spoczywają na przedsiębiorcach w zakresie sprawozdawczości statystycznej, rejestracji w systemie INTRASTAT nie podlega obrót realizowany przez podmioty, które nie osiągnęły w danym kierunku handlu wymaganego przepisami prawa poziomu (podstawowego progu statystycznego). Ponadto zgłoszeniu nie podlega obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego na podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych.

Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską, a innymi krajami Unii Europejskiej, ciąży na tych przedsiębiorcach (podmiotach zobowiązanych), którzy osiągnęli pewne ustalone na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej, wartości w ramach tych obrotów. Wartości te to tzw. progi statystyczne. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów. Są one publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby każdy podmiot mógł stwierdzić, czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi składania deklaracji INTRASTAT. Pierwsza grupa progów to tzw. progi podstawowe. Są to konkretne wartości rocznych obrotów towarowych określone odrębnie dla transakcji przywozowych i wywozowych. Osoba, której wartość przywozu lub wywozu w ramach Wspólnoty w danym roku przekroczy wartość ustaloną dla odpowiedniego progu podstawowego, będzie zobowiązana do przekazywania informacji o tych obrotach w zakresie podstawowym. Przekroczenie progu podstawowego, przy jednoczesnym nie osiągnięciu wartości progu szczegółowego, umożliwia składanie deklaracji o mniejszym poziomie szczegółowości. W sytuacji, gdy zostanie przekroczony próg podstawowy w jednym kierunku obrotu towarowego np. w przywozie, a nie zostanie jeszcze przekroczony próg podstawowy w drugim kierunku obrotu towarowego np. w wywozie, obowiązek dokonywania zgłoszenia INTRASTAT wystąpi wyłącznie w odniesieniu do tego kierunku obrotu, w którym przekroczono próg podstawowy (w tym przypadku - w przywozie). Kolejnymi progami statystycznymi, które są stosowane w Polsce, są tzw. progi szczegółowe. W tym przypadku również określone są dwa progi - dla przywozu i wywozu. Wartość ustalona dla tych progów jest znacząco wyższa od wartości ustalonej dla progu podstawowego. W praktyce osoby osiągające wysokie wartości obrotów towarowych z krajami UE są zobowiązane do przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat realizowanych obrotów towarowych z ww. krajami, niż osoby, których obroty przekroczyły próg podstawowy, ale nie przekroczyły progu szczegółowego.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (przywóz). Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później, niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia INTRASTAT upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń INTRASTAT pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy. Wymieniony wyżej termin dokonywania zgłoszeń INTRASTAT musi być ściśle przestrzegany. Niewywiązywanie się z obowiązku dokonania zgłoszenia INTRASTAT naraża osobę zobowiązaną na dotkliwe sankcje finansowe.

FORMULARZE

Wydawca treści

history image 15.10.2016 Utrudnienia w przesyłaniu komunikatów do systemów AIS/ICS, AIS/Intrastat

Uprzejmie informujemy,  iż   występują ogólnopolskie utrudnienia  w przesyłaniu  komunikatów do systemów AIS/ICS, AIS/Intrastat.  W razie konieczności prosimy o...

history image 04.07.2016 Nieczynny Help Desk INTRASTAT w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych w dniach 05.07.2016 oraz 06.07.2016 roku, Help Desk INTRASTAT w Krakowie - tel. 12 6290256 oraz 12 6290257 będzie nieczynny. Prosimy o kontakt...

history image 04.07.2016 Informacja o nowej wersji programu ist@t

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana nowa wersja programu do generowania deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej - ist@t 2.28. << link...

history image 30.06.2016 Informacja dotycząca korekt zgłoszeń INTRASTAT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych nie jest obecnie możliwe sporządzanie prawidłowej korekty zgłoszenia INTRASTAT przy użyciu formularza udostępnianego na...

history image 23.06.2016 Komunikat dotyczący usługi e-INTRASTAT

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z dużą ilością składanych wniosków o rejestrację/aktualizację osób fizycznych, podmiotów i reprezentacji, w kontekście uruchomienia systemu...

history image 17.06.2016 Informacja dotycząca usługi e-INTRASTAT

Ze względu na bardzo dużą liczbę błędów polegających na braku unikalności  numeru własnego podawanego w  zgłoszeniach INTRASTAT uprzejmie przypominamy, że wartość atrybutu „Numer...

history image 01.06.2016 Przesunięcie terminu składania zgłoszeń INTRASTAT za maj 2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.05.2016 r. dotyczącego uruchomienia Systemu AIS/INTRASTAT Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z uwagi na potrzebę ustabilizowania środowiska...

AKTUALNOŚCI

history image 09.01.2017 Nowa wersja instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT

 Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce finanse → Cło → Zgłoszenia celne i INTRASTAT→ Zgłoszenia INTRASTAT → Instrukcje oraz na...

history image 04.01.2017 Problem z formularzem eIntrastat - Deklaracja_AIS_INTRASTAT

W chwili obecnej występuje problem z wpisywaniem kodów taryfy celnej (CN) w formularzu eIntrastat - Deklaracja_AIS_INTRASTAT . Problem jest w trakcie naprawy. Jeżeli do chwili obecnej korzystali...

history image 02.12.2016 Nowa wersja instrukcji obsługi zgłoszeń INTRASTAT wersja 1.06

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT wersja 1.06 ...

history image 21.06.2016 Kontynuacja pilotażu AIS/ICS

W nawiązaniu do informacji z dnia 3 czerwca 2016 r. dotyczącej pilotażu i harmonogramu wdrożenia systemu AIS/ICS, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że z uwagi na niewielkie...

history image 03.06.2016 Komunikat dotyczący pilotażu oraz harmonogramu wdrożenia AIS/ICS

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ogólnopolskie uruchomienie produkcyjne systemu AIS/ICS planowane jest na dzień 4 lipca 2016r. Najpóźniej w dniu 24.06.2016r. ogłoszona zostanie...

history image 23.03.2016 Przesunięcie daty ogólnopolskiego uruchomienia AIS/INTRASTAT

W nawiązaniu do informacji przekazanych Państwu w Newsletterze nr 01/2016 z dnia 12.02.2016 r. uprzejmie informujemy, że z uwagi na występujące problemy z ustabilizowaniem warstwy...

history image 12.02.2016 Informacja o udostępnieniu do testów systemu INTRASTAT

Uprzejmie informujemy, że na portalu PUESC w zakładce Systemy Służby Celnej > AIS została zamieszczona informacja ( AIS/INTRASTAT - Udostepnienie do testów.pdf ) o uruchomieniu do testowania...