Usługa e-AEO

Informacje ogólne

W dniu 1 października 2019 r. zostanie wdrożona przez Komisję Europejską i państwa członkowskie usługa elektroniczna „e-AEO". Wdrożenie tej usługi ma na celu elektronizację procesu wydawania pozwolenia AEO.

Usługa e-AEO umożliwia przedsiębiorcy elektroniczne złożenie wniosku o pozwolenie AEO i elektroniczną komunikację w całym procesie wydawania pozwolenia AEO i zarządzania nim (cofnięcie, zmiana, zawieszenie, ponowna ocena).

Od 1 października br. wnioski o wydanie pozwolenia AEO będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Usługa będzie realizowana przez dwa komponenty systemu e-AEO – Portal Przedsiębiorcy e-AEO (STP e-AEO) oraz Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Przedsiębiorców (EOS AEO).

Dwie fazy wdrożenia

Usługa będzie wdrażana w dwóch fazach. Od 1 października 2019 r. uruchomiony zostanie elektroniczny proces złożenia i przyjęcia wniosku o wydanie pozwolenia AEO. W drugim etapie, planowanym na grudzień 2019 r., zelektronizowany zostanie cały proces wydawania pozwolenia.

Portal dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do usługi poprzez internetowy Portal Przedsiębiorcy STP e-AEO (Specific Trader Portal e-AEO) osadzony na portalu ogólnym (GTP Generic Trader Portal).  

Prawidłowe zalogowanie do STP e-AEO umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie pozwolenia AEO do systemu EOS e-AEO, w celu jego dalszej obsługi przez organy celo-skarbowe.

Poprzez STP e-AEO będzie można:

  • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia AEO oraz załączyć wypełniony kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy,
  • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem AEO oraz odpowiadać na wezwania organu celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
  • prezentować oraz drukować wniosek i pozwolenie AEO

Jak działa STP?

STP e-AEO będzie dostępny dla przedsiębiorcy przez Internet. Portal przedsiębiorcy dedykowany e-AEO osadzony jest na portalu ogólnym, który jest punktem dostępu dla przedsiębiorcy również do innych usług centralnych, które będą udostępniane przez Komisję Europejską.

W celu uzyskania dostępu do STP e-AEO należy:

1) zarejestrować się/zaktualizować w usłudze e-Klient,

2) wskazać rolę, w jakiej chce działać (złożenie wniosku, zarządzanie wnioskiem, zarządzanie pozwoleniem).

Kontrolą dostępu do Portalu Przedsiębiorcy zarządza unijny system UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature).

UUM&DS wyświetli ekran z pytaniem: „Skąd jesteś?" (Where Are You From?"), na które należy odpowiednio odpowiedzieć.

 

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

Dostęp do STP e-AEO jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się osoby fizycznej w usłudze e-Klient i uzyskaniu numeru EORI przez podmiot oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do e-AEO, na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego osobie fizycznej.

Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany i posiada nr EORI, lecz zechce upoważnić inną osobę do reprezentowania siebie w zakresie e-AEO, musi dokonać rejestracji reprezentacji występując o przydzielenie uprawnień dostępu do e-AEO. W takim przypadku należy wypełnić wniosek Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji za pośrednictwem portalu PUESC.

Jeżeli osoba fizyczna, której mocodawca zamierza udzielić dostępu do e-AEO jest już zarejestrowana jako reprezentant podmiotu należy w ww. formularzu wybrać operację „aktualizuj" i do wszystkich posiadanych już uprawnień dodatkowo wybrać z listy uprawnienie rozszerzone:

- złożenie wniosku e-AEO

- zarządzanie wnioskiem e-AEO

- zarządzanie pozwoleniem e-AEO.

Jeżeli osoba fizyczna jest nowym reprezentantem podmiotu w formularzu Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji należy wybrać operację „dodaj" uzupełniając wszystkie pola, zgodnie z posiadanym upoważnieniem do reprezentowania podmiotu. Osoby fizyczne, których dane zostały zmigrowane do SISC z PDR, przed pierwszym logowaniem do STP e-AEO powinny zaktualizować swoje dane w systemie SISC poprzez złożenie wniosku Aktualizacja danych osoby fizycznej i uzupełnienie danych w zakresie adresu do korespondencji, który jest wymagany w trakcie procesu weryfikacji logowania do STP e-AEO.

Wniosek rozpatrywany jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja w oparciu o wymagane i dostarczone dokumenty. Szczegółowy opis zasad składania wniosków dotyczących ustanowienia reprezentacji znajduje się w rozdziale 5 dokumentu e-Klient. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego".

Rejestracja (aktualizacja rejestracji) do nowej usługi będzie dostępna po testach systemu przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Informacje w tej sprawie zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

FORMULARZE

Przydatne Linki

https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eori

INSTRUKCJE

POMOC

WYJAŚNIENIA