System Decyzje Celne

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Wdrożenie CDS wymaga pełnej harmonizacji danych zawartych we wnioskach oraz pozwoleniach i dostosowania ich do wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, z zastosowaniem formatów i kodów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Kończy się tak zwany okres przejściowy, w którym państwa Unii mogły stosować dane inne niż określone w załączniku A do rozporządzenia delegowanego, wprowadzony na podstawie art. 2 ust. 5 i 7 tego rozporządzenia a w Polsce także na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. poz. 1299).

Zmiana danych na dane określone w załączniku A do rozporządzenia delegowanego dotyczy zarówno pozwoleń krajowych, jak też pozwoleń ważnych w więcej niż jednym państwie Unii.

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

Podstawy prawne

CDS - Help Desk

rozwiń wszystko