System Decyzje Celne

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Europejska, we współpracy z państwami Unii uruchomiła system do obsługi wniosków i decyzji celnych (z języka angielskiego: Customs Decisions System – CDS). Po trzech latach zbierania doświadczeń, system CDS został przebudowany i zmieniony. Zmiana systemu ma na celu dostosowanie go do wymagań użytkownika, tak aby system był bardziej przyjazny i intuicyjny.

W nowej wersji CDS wyeliminowano błędy i niedoskonałości pierwszej wersji systemu.

System uzupełniono o nowe procesy, tj. proces obsługujący zmianę pozwolenia oraz proces konsultacji każdego pozwolenia obowiązującego w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Uporządkowana została także kwestia, które dane we wniosku o wydanie decyzji są obligatoryjne, a które nie. 

System CDS dostępny jest teraz w nowej szacie graficznej. Przy użyciu Systemu przesyłane są przedsiębiorcy powiadomienia o zdarzeniach na wskazany przez niego adres e-mail.

Nowa wersja systemu działa od 1 lipca 2020r.

 

CDS - informacje ogólne

Podstawowym celem Systemu CDS jest elektronizacja procesu składania wniosków o wydanie pozwoleń celnych i zarządzania wnioskami i pozwoleniami.

 System obejmuje 22 pozwolenia podzielone na 5 grup:

 • objęcie towarów procedurą celną i czasowym składowaniem,
 • procedury specjalne,
 • tranzyt,
 • regularna linia żeglugowa,
 • inne.

CDS nie obsługuje AEO i WIT ponieważ dla nich działają inne systemy unijne.

System nie obsługuje także WIP oraz wniosków i decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności celnych.

CDS składa się z trzech komponentów:

 1. unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal - TP);
 2. systemu zarządzania decyzjami celnymi (Customs Decisions Management System - CDMS);
 3. bazy referencyjnej wydanych pozwoleń (Customs Customer Reference Services – CRS).

 

Decyzje objęte CDS w Polsce

W CDS należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia ważnego w Polsce i w co najmniej jednym innym państwie UE na:

 1. korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 2. złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 3. odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 4. korzystanie z  regularnej linii żeglugowej (RSS),
 5. korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 6. dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 7. korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 8. korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 9. korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 10. pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 11. korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA),
 12. stosowanie elektronicznego dokumentu przewozowego jako zgłoszenia celnego (ETD).

W Polsce system CDS nie jest stosowany do obsługi decyzji ważnych tylko w Polsce (czyli decyzji krajowych). Wyjątek stanowi pozwolenie na korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA), które zawsze, w każdym przypadku obsługiwane jest w CDS.    

To, czy wniosek dotyczy jednego czy kilku państw członkowskich określa się w polu zawartym we wniosku i pozwoleniu, o nazwie „Geograficzny obszar ważności - Unia". Pole to wypełnia się przy użyciu odpowiednich kodów:

 • kod „1" ważne we wszystkich państwach UE,
 • kod „2" ograniczone do niektórych państw UE – w tym przypadku należy także podać nazwy (kody) państw, w których pozwolenie ma być stosowane,
 • kod „3" – ograniczone do jednego państwa, tzw. „pozwolenia krajowych".
  Wnioski z kodem „3" nie są obsługiwane w CDS.
Złożony do CDS  wniosek jest obsługiwany bezpośrednio przez polskie organy celno-skarbowe w celu wydania odpowiedniego pozwolenia.

 

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

System CDS ułatwia zarządzanie wnioskami i pozwoleniami począwszy od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, aż po wydanie pozwolenia przez organ celno-skarbowy. System obsługuje także cały „cykl życia" pozwolenia umożliwiając jego zawieszenie, przedłużenie, cofnięcie, zmianę, itp.

W CDS obsługiwane są następujące procesy:

 1. przyjęcie wniosku;
 2. wydanie decyzji;
 3. wnioskowanie/wezwanie do dostosowania działalności do warunków i kryteriów pozwolenia;
 4. wezwanie/udzielanie dodatkowych informacji;
 5. przedłużenie terminów;
 6. konsultacja z innymi państwami UE;
 7. wycofanie wniosku;
 8. zawieszenie pozwolenia;
 9. zmiana pozwolenia;
 10. unieważnienie pozwolenia;
 11. cofnięcie pozwolenia;
 12. ponowna ocena pozwolenia;
 13. prawo do bycia wysłuchanym.

Komunikacja z przedsiębiorcą na każdym etapie postępowania celnego, włącznie z doręczeniem pozwolenia, odbywa się przez unijny portal dla przedsiębiorców (Trader Portal – TP).

TP wykorzystywany będzie m.in. na etapie prawa do bycia wysłuchanym, czy też w celu przedłużenia odpowiednich terminów lub dostosowywania warunków i kryteriów.

 

Portal dla przedsiębiorców

Poprzez unijny portal dla przedsiębiorców (Trader Portal – TP) można:
 • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia celnego,
 • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem oraz odpowiadać na wezwania organów celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
 • prezentować i drukować wnioski i pozwolenia.

 Prawidłowe zalogowanie do TP umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o udzielnie pozwolenia celnego do CDMS, w celu jego dalszej obsługi przez organy celo-skarbowe oraz odebranie pozwolenia oraz innej korespondencji w toku postępowania celnego.

TP ma możliwość przesyłania przedsiębiorcy powiadomień o zdarzeniach. W tym celu należy na TP w zakładce "preferencje" wpisać adres e-mail.

 

Podstawy prawne

1. artykuły 6, 16, 22, 23

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, str.1 z późn. zm.)

2. artykuły 11-18 , załącznik A

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.)

3. artykuł 10, załącznik A

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558 z późn. zm.)

4. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2016, str. 6).

 

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

Komisja Europejska udostępniła informacje o funkcjonowaniu CDS w Unii Europejskiej oraz przydatne materiały informacyjne i szkoleniowe, m. in. podręcznik użytkownika TP, przewodnik użytkownika końcowego wyjaśniający zasady wypełniania poszczególnych pól w systemie, FAQ, CDS e-learning, itd.

Poniżej link do wymienionych materiałów.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en

 

CDS - Help Desk

Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla użytkowników portalu przedsiębiorcy Trader Portal  jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC. Zgłoszenie można również wysłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE".

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów w dni robocze od godz.8 do godz.16

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Podstawy prawne

Link do strony internetowej Komisji Europejskiej

CDS - Help Desk