System Decyzje Celne

W dniu 2 października 2017 r. Komisja Europejska, we współpracy z państwami Unii uruchamia system do obsługi wniosków i decyzji celnych (z języka angielskiego: Customs Decisions System – CDS), zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym.

W Polsce na dzień 2 października 2017 r. CDS będzie stosowany wyłącznie do obsługi decyzji ważnych w więcej niż jednym państwie UE.

Obszar ważności pozwoleń określa się w polu zawartym we wniosku i pozwoleniu, o nazwie „Geograficzny obszar ważności".
Pole to wypełnia się przy użyciu odpowiednich kodów:
- kod „1" ważne we wszystkich państwach UE,
- kod „2" ograniczone do niektórych państw UE – w tym przypadku należy także podać nazwy (kody) państw, w których pozwolenie ma być stosowane
- kod „3" – ograniczone do jednego państwa, tzw. „pozwoleń krajowych".

Wnioski z kodem „3" należy składać według dotychczasowych zasad, do właściwych organów celno-skarbowych.
Szczegóły związane z wdrożeniem CDS w PL znajdziesz także w zakładce „Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach" oraz „Portal dla przedsiębiorców".

 

CDS - informacje ogólne

Podstawowym celem CDS jest dostarczenie jednego zharmonizowanego interfejsu dla przedsiębiorców do składania wniosków o wydanie pozwoleń celnych i zarządzania wnioskami i pozwoleniami.

Co do zasady System obejmuje 22 pozwolenia podzielone na 5 grup:

 • objęcie towarów procedurą celną i czasowym składowaniem,
 • procedury specjalne,
 • tranzyt,
 • regularna linia żeglugowa,
 • inne.

CDS nie obsługuje AEO i WIT ponieważ dla nich utrzymane zostały dedykowane systemy unijne. System nie obsługuje także WIP oraz wniosków i decyzji o zwrocie lub umorzeniu należności celnych. Do CDS włączono wniosek i pozwolenie na regularną linię żeglugową, co spowoduje zamknięcie  systemu RSS.

CDS składa się z trzech komponentów:

 1. unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader Portal - TP);
 2. systemu zarządzania decyzjami celnymi (Customs Decisions Management System - CDMS);
 3. bazy referencyjnej wydanych pozwoleń (Customs Customer Reference Services – CRS).

 

 

Decyzje objęte CDS w Polsce

Od 2 października 2017 r. w CDMS można złożyć, przez unijny portal dla przedsiębiorców, wniosek o udzielenie przez polskie organy celno-skarbowe pozwolenia ważnego w Polsce i co najmniej jednym innym państwie UE na:

 1. korzystanie z uproszczenia dotyczącego ustalania kwot stanowiących część wartości celnej (CVA),
 2. złożenie zabezpieczenia generalnego, w tym możliwe obniżenie wysokości lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia (CGU),
 3. odroczenie płatności należności celnych (DPO),
 4. korzystanie z  regularnej linii żeglugowej (RSS),
 5. korzystanie z odprawy scentralizowanej (CCL),
 6. dokonywanie zgłoszeń celnych poprzez wpis do rejestru zgłaszającego (EIR),
 7. korzystanie z samoobsługi celnej (SAS),
 8. korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego (IPO),
 9. korzystanie z procedury uszlachetniania biernego (OPO),
 10. pozwolenie na korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia (EUS),
 11. korzystanie z procedury odprawy czasowej (TEA)

 

 

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

System CDS ułatwia zarządzanie wnioskami i pozwoleniami począwszy od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, aż po wydanie pozwolenia przez organ celno-skarbowy. System obsługuje także cały „cykl życia" pozwolenia umożliwiając jego zawieszenie, przedłużenie, cofnięcie, zmianę, itp.

W CDMS obsługiwane są następujące procesy:

1. przyjęcie wniosku;

2. wydanie decyzji;

3. dostosowanie;

4. dodatkowe informacje;

5. przedłużenie terminów;

6. konsultacja z innymi państwami UE;

7. wycofanie;

8. odwołanie;

9. zawieszenie;

10. zmiana;

11. unieważnienie;

12. cofnięcie;

13. ponowna ocena;

14. prawo do bycia wysłuchanym.

Złożony do CDMS przez TP wniosek będzie obsługiwany bezpośrednio przez polskie organy celno-skarbowe w celu wydania odpowiedniego pozwolenia. Wydane pozwolenie będzie przechowywane przez KE w CRS (z uwagi na potrzeby polskich systemów operacyjnych odpowiednio pozwolenia będą rejestrowane również w krajowym systemie SZPORT).

Komunikacja z przedsiębiorcą na każdym etapie postępowania celnego, włącznie z doręczeniem pozwolenia, będzie odbywała się przez unijny TP. TP będzie wykorzystywany m.in. na etapie prawa do bycia wysłuchanym, czy też w celu przedłużenie odpowiednich terminów lub dostosowywania warunków i kryteriów.

 

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Wdrożenie CDS wymaga pełnej harmonizacji danych zawartych we wnioskach oraz pozwoleniach i dostosowania ich do wymogów określonych w załączniku A do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego, z zastosowaniem formatów i kodów określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Kończy się tak zwany okres przejściowy, w którym państwa Unii mogły stosować dane inne niż określone w załączniku A do rozporządzenia delegowanego, wprowadzony na podstawie art. 2 ust. 5 i 7 tego rozporządzenia a w Polsce także na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów (Dz. U. poz. 1299).

Zmiana danych na dane określone w załączniku A do rozporządzenia delegowanego dotyczy zarówno pozwoleń krajowych, jak też pozwoleń ważnych w więcej niż jednym państwie Unii.

 

Portal dla przedsiębiorców

Poprzez unijny portal dla przedsiębiorców (Trader Portal – TP) można:

 • wypełnić i złożyć wniosek o udzielnie pozwolenia celnego,
 • zarządzać wnioskiem i pozwoleniem oraz odpowiadać na wezwania organów celno-skarbowego (np. do uzupełnienia informacji potrzebnych do wydania pozwolenia),
 • prezentować i drukować wnioski i pozwolenia.

 

Prawidłowe zalogowanie do TP umożliwi przedsiębiorcy wypełnienie i wysłanie wniosku o udzielnie pozwolenia celnego do CDMS, w celu jego dalszej obsługi przez organy celo-skarbowe.

Jak działa TP?

TP dostępny jest przedsiębiorcy przez Internet.

W celu uzyskania dostępu do CDS należy:

1) zidentyfikować się,

2) wskazać rolę, w jakiej chce działać (właściciela, reprezentanta, pracownika właściciela lub pracownika reprezentanta).

Kontrolą dostępu do CDS zarządza unijny system UUM&DS (Uniform User Management and Digital Signature).

UUM&DS wyświetli ekran z pytaniem: „Skąd jesteś?" (Where Are You From?"), na które należy odpowiednio odpowiedzieć.

 

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

Dostęp do TP jest możliwy po wcześniejszym zarejestrowaniu się osoby fizycznej w usłudze e-Klient i uzyskaniu numeru EORI przez podmiot oraz rejestracji uprawnienia do dostępu do CDS, na podstawie upoważnienia szczególnego udzielonego osobie fizycznej. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany i posiada nr EORI, lecz zechce upoważnić inną osobę do reprezentowania siebie w zakresie CDS, musi dokonać rejestracji reprezentacji występując o przydzielenie uprawnień dostępu do CDS. W takim przypadku należy wypełnić wniosek Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji za pośrednictwem portalu PUESC. Jeżeli osoba fizyczna, której mocodawca zamierza udzielić dostępu do CDS jest już zarejestrowana jako reprezentant Podmiotu należy w ww. formularzu wybrać operację „aktualizuj" i do wszystkich posiadanych już uprawnień dodatkowo wybrać z listy uprawnienie rozszerzone „obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem Decyzje Celne (CDS)". Jeżeli osoba fizyczna jest nowym reprezentantem podmiotu w formularzu Rejestracja_aktualizacja_dezaktywacja_Reprezentacji należy wybrać operację „dodaj" uzupełniając wszystkie pola, zgodnie z posiadanym upoważnieniem do reprezentowania Podmiotu. Osoby fizyczne, które zostały zmigrowane do SISC z PDR, przed pierwszym logowaniem do TP powinny zaktualizować swoje dane w systemie SISC poprzez złożenie wniosku Aktualizacja danych osoby fizycznej i uzupełnienie danych w zakresie adresu do korespondencji, który jest wymagany w trakcie procesu weryfikacji logowania do TP.

Wniosek rozpatrywany jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu Wydział Centralna Rejestracja
w oparciu o wymagane i dostarczone dokumenty. Szczegółowy opis zasad składania wniosków dotyczących ustanowienia reprezentacji znajduje się w rozdziale 5 dokumentu e-Klient. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo – Celnego".

 

FAQ

Dokument „Decyzje Celne – Najczęściej Zadawane Pytania" (Customs Decisions – Frequently Asked Questions) jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/cds-faq.pdf

W dokumencie zebrane zostały pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji procesu wydawania pozwoleń celnych w systemie CDS. Dokument przeznaczony jest dla przedsiębiorców i pracowników organów celnych.

 

Podstawy prawne

1. artykuły 6, 16, 22, 23

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. Urz. L 269 z 10.10.2013, str.1 z późn. zm.)

2. artykuły 11-18 , załącznik A

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.)

3. artykuł 10, załącznik A

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558 z późn. zm.)

4. decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz. Urz. UE L 99 z 14.04.2016, str. 6).

 

CDS - Help Desk

Podstawowym kanałem komunikacyjnym dla użytkowników portalu przedsiębiorcy Trader Portal  jest Portal Help Desk SISC wymagający założenia konta na stronie PUESC. Zgłoszenie można również wysłać na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo "NOWE".

Czas świadczenia usługi – Help Desk SISC jest dostępny dla klientów w dni robocze od godz.8 do godz.16

 

CDS - informacje ogólne

Decyzje objęte CDS w Polsce

Zarządzanie wnioskami i pozwoleniami

Dane zawarte we wnioskach i pozwoleniach

Portal dla przedsiębiorców

Logowanie na Portalu dla przedsiębiorców

Rejestracja w usłudze e-Klient dla CDS

FAQ

Podstawy prawne

CDS - Help Desk