5. Objęcie gazu LPG (CN 2711) systemem SENT

Pytanie 5.01:
Czy zgłoszenia SENT dla gazu należy dokonywać w kg, litrach czy dowolnie?

Pytanie 5.02:
Systemowi monitorowania i obrotu SENT nie podlega m.in. przewóz towarów przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS. Czy powyższe wyłączenie ma zastosowanie również do przemieszczeń realizowanych w trybie awaryjnym EMCS (system EMCS jest niedostępny)?

Pytanie 5.03:
Dwa podmioty dokonują dostaw do swoich kontrahentów. Każdy z nich wysyła zgłoszenie zbiorcze. Towar obydwu dostawców jest przewożony jedną cysterną. Przewóz jest realizowany przez tego samego przewoźnika. Czy można zrealizować dwie (lub więcej) dostawy przez dwa różne podmioty (każdy do swoich kontrahentów) jedną cysterną (posiadającą jedną komorę)?

Pytanie 5.04:
Co zrobić w sytuacji gdy gaz został rozwieziony zgodnie ze zgłoszeniami, a jednak poziomowskazy pokazują, że jakaś ilość gazu jeszcze jest w cysternie (wynika to z właściwości fizykochemicznych gazu)? Aby określić precyzyjnie ile gazu jest w cysternie należałoby zważyć cysternę, a to wymaga powrotu do składu.

Pytanie 5.05:
Po zrealizowaniu trasy w cysternie znajduje się pozostały, nierozwieziony gaz (ten gaz nigdzie nie jest wlewany, a wszelkie opłaty i podatki od niego zostały zapłacone), a następnego dnia dolewa się do cysterny gaz do pełna i rozwozi dalej. Jak wystawić zgłoszenie SENT, skoro w cysternie jest gaz z poprzedniej trasy i ten dolany, które łącznie zostaną rozwiezione do klientów?

Pytanie 5.06:
Systemem SENT jest objęty przewóz gazu LPG bez względu na jego ilość w przesyłce. Praktycznie każda cysterna przewożąca ten rodzaj paliwa ma tzw. stany martwe – ok. 200-500 kg gazu, które nie podlegają roztankowaniu ze względu na brak możliwości ich fizycznego wypompowania. Co z tym zrobić?

Pytanie 5.07:
Cysterna wioząca gaz zepsuła się i została skierowana do warsztatu do naprawy. Czy jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 10 dni i zgłoszenie straci ważność to trzeba wysłać nowe zgłoszenie, a jeżeli naprawa potrwa krócej to można kontynuować przewóz na tym samym zgłoszeniu?

Pytanie 5.08:
Czy dla numerów dystrybutorów można stosować numerację systemową (tj. numer  dystrybutora widoczny na stacji – 1,2,3 ..) zamiast technicznych numerów dystrybutorów?

Pytanie 5.09:
Jak należy zgłosić transakcję w przypadku przemieszczania towaru po dokonaniu importu przez podmiot A i po jego sprzedaży podmiotowi B (na warunkach DAP)?

Pytanie 5.10:
Jak należy zgłosić transakcję w przypadku przemieszczania towaru po dokonaniu importu przez podmiot A i po jego sprzedaży podmiotowi B (na warunkach FCA)?

Pytanie 5.13:
Jak należy zgłosić transakcję w przypadku rozładunku towaru w magazynie, na terenie, na którym został dokonany import?

Pytanie 5.14:
Jak należy zgłosić transakcję w przypadku przemieszczania towaru po dokonanym imporcie, na terminal oddalony kilka kilometrów od kolejowej stacji granicznej?

Pytanie 5.15:
Czy dla potrzeb przewozu gazu LPG można stosować model kaskadowy, czyli zgłaszanie po realizacji transakcji kolejnego przewozu?

Pytanie 5.16:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) realizacja dostaw musi się odbywać w kolejności odbiorców wskazanych na zgłoszeniu?

Pytanie 5.17:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) jest możliwa sytuacja, w której sumaryczna ilość wynikająca z pozycji dostaw (odbiorców) jest mniejsza od ilości wprowadzonej w polu „Całkowita masa brutto lub objętość…"?

Pytanie 5.18:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) jest możliwe dodanie nowego odbiorcy w sytuacji, gdy dodawana ilość przekroczy wartość całkowitą wprowadzoną w polu „Całkowita masa brutto lub objętość…", w wyniku tego, że jedna (lub kilka) dostaw nie została odebrana i ta ilość ma być dostarczona do innego odbiorcy?

Pytanie 5.19:
Czy podmiot odbierający – ze zgłoszenia zbiorczego SENT – podczas potwierdzania odbioru gazu widzi pozostałe podmioty odbierające objęte tym zgłoszeniem zbiorczym?

Pytanie 5.20:
Czy 10%-owa rozbieżność w zgłoszeniu zbiorczym SENT ma zastosowanie do poszczególnych odbiorców czy do całego zgłoszenia SENT?

Pytanie 5.21:
Po przywiezieniu gazu do miejsca dostawy klient chce przyjąć do zbiornika więcej gazu niż wskazano w zgłoszeniu SENT i ta ilość przekracza 10%. Czy wtedy klient potwierdza odbiór z niezgodnością, wskazuje ile odebrał gazu i podaje przyczynę odebrania większej ilości niż ilość zaplanowana?

Pytanie 5.22:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) jest możliwe dodanie po raz drugi tego samego odbiorcy ponieważ konieczne jest zwiększenie ilości dostawy we wskazanym punkcie?

Pytanie 5.23:
Jak postępować w przypadku gdy jeden z odbiorców (w ramach zgłoszenia zbiorczego SENT) chce odebrać mniej gazu niż zaplanowano, a inny chce przyjąć więcej? Czy podmiot wysyłający powinien anulować zgłoszenia do tych odbiorców i wysłać nowe zgłoszenia z prawidłowymi danymi?

Pytanie 5.24:
Jak postępować w przypadku gdy jeden z odbiorców (w ramach zgłoszenia zbiorczego SENT) chce odebrać mniej gazu niż zaplanowano, a inny chce przyjąć więcej? Czy podmiot wysyłający powinien wystawić dodatkowe zgłoszenie SENT na 4 tys. litrów do PO3? Wówczas ostatni odbiorca będzie miał dwa SENTy na 5 tys. litrów i 4 tys. litrów.

Pytanie 5.25:
Jak postępować w przypadku gdy jeden z odbiorców (w ramach zgłoszenia zbiorczego SENT) nie chce przyjąć całej dostawy gazu, a inny chce przyjąć więcej niż zaplanowano? Czy podmiot wysyłający powinien wystawić dodatkowe zgłoszenie SENT na tę dodatkową ilość gazu (wówczas odbiorca będzie miał dwa zgłoszenia SENT)?

Pytanie 5.26:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) jest możliwa zmiana odbiorcy po rozpoczęciu przewozu, a w szczególności po dotarciu na miejsce planowanej dostawy, jeżeli z przyczyn technicznych nie można zrealizować całości dostawy (np. awaria dystrybutora)?

Pytanie 5.27:
Czy w zgłoszeniu zbiorczym (SENT_120) jest możliwa zmiana danych odbiorcy na odbiorcę, który został już wskazany w innej pozycji zgłoszenia zbiorczego?

Pytanie 5.28:
Zaplanowana dostawa nie zostanie odebrana przez klienta. Czy podmiot wysyłający może anulować zgłoszenie SENT w trasie czy raczej klient powinien zamknąć zgłoszenie poprzez potwierdzenie, że odebrał 0 litrów gazu i podać przyczynę, a wtedy podmiot wysyłający powinien wysłać nowe zgłoszenie SENT na siebie albo na innego klienta?

Pytanie 5.29:
Dotyczy zgłoszenia pojedynczego na przewóz dowolnego towaru. Dostawy w kolejności: baza paliw (miejsce załadunku) → koncern → stacja franczyzowa (rozładunek). Podmiot wysyłający – koncern. Podmiot odbierający – stacja franczyzowa. Po rozpoczęciu przewozu podmiot odbierający odmawia przyjęcia towaru (art. 5a ustawy) i następuje przekierowanie transportu na stację własną koncernu. Jakie działanie powinno być wykonane i przez kogo?

Pytanie 5.30:
Czy w przypadku ogrzewania domu gazem ziemnym należy zarejestrować piec w AKC-RU oraz  zamykać zgłoszenia SENT?

Pytanie 5.31:
Czy przewóz gazu LPG przeznaczonego do celów grzewczych podlega zgłoszeniu do rejestru SENT?

Pytanie 5.32:
Jak należy postępować w przypadku wykonywania prac serwisowych polegających na kalibracji bądź wymianie liczników dla poszczególnych dystrybutorów LPG?

Pytanie 5.33:
Które wskazanie licznika powinno być wpisane w trakcie zamykania zgłoszenia SENT? Z licznika mechanicznego, wskazującego ilości wydanego paliwa na odmierzaczu, czy z licznika elektronicznego, który przekazuje dane do systemu kasowego (dane z automatyki dystrybutora)?

Pytanie 5.34:
Zamawiam LPG i dowożę do siebie na bazę (na własny parking), a przez następne dni rozwożę LPG na swoje stacje. Czy po przywozie gazu na swoją bazę mogę zamknąć zgłoszenia, a do swoich stacji  dowozić na dokumentach MM?