3.08 Co oznacza sformułowanie „określona ilość towarów tego samego rodzaju” w definicji przesyłki?

„Przesyłka" jest zdefiniowana w art. 3 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, natomiast w art. 2 pkt 10 powołanej ustawy znajduje się definicja „rodzaju towaru". Z definicji tych wynika, że o przesyłce mówimy wtedy, gdy przewożone są towary klasyfikowane do jednej 4-cyfrowej pozycji CN lub jednej 6-cyfrowej podkategorii PKWiU.

W przypadku gdy przewożonych jest 10 towarów, a każdy z nich zaklasyfikowany jest do innej 4-cyfrowej pozycji CN i masa brutto lub objętość każdego z tych towarów jest mniejsza niż 500 kg/litrów, to przewóz taki nie podlega zgłoszeniu.

Stan na 24.03.2017r.