Uzyskaj graniczne dokumenty fitosanitarne

Usługa planowana - obecnie nie jest dostępna na PUESC

Jeżeli eksportujesz/reeksportujesz rośliny i produkty roślinne, bądź inne przedmioty (np. glebę, podłoże uprawowe), możesz złożyć elektronicznie wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla takich towarów. Uzyskasz w formie elektronicznej świadectwo wymagane do objęcia towaru procedurą celną. Ponadto, jeśli planujesz wprowadzenie na terytorium kraju środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim albo w państwie trzecim musisz złożyć stosowną informację. Informację o zamiarze wprowadzenia środków ochrony roślin należy złożyć również wtedy, gdy przywozisz te środki w celu składowania w Polsce.

Dzięki usłudze:

 • otrzymasz potwierdzenie kompletności złożonego wniosku,
 • szybko uzupełnisz brakujące dane lub załączniki,
 • otrzymasz świadectwo, które potwierdzi, że towar spełnia określone wymagania,
 • uzyskasz dane, które będziesz mógł wykorzystać przy składaniu elektronicznego zgłoszenia celnego.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą dedykowanego formularza wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego - PIORiN (SWW09) oraz Informacji o zamiarze przywozu środków ochrony roślin (SWW11) lub kanału webservice (usługa sieciowa).

KROK WSTĘPNY

Załóż konto

KROK 0

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij formularz SWW09 i SWW11

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

KROK 5

Odbierz wydane rozstrzygnięcie

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

 1. Przycisk załóż konto Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • zapotrzebowanie lub inne wnioski na banderole,
 • i obsługiwać firmę w TAX FREE,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę - uzyskaj numer EORI.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowane w obszarze cła i posiadać numer EORI. Pamiętaj o zaznaczeniu uprawnień do jednego lub więcej systemów AIS-ICS, AIS-Import, AES, lub NCTS2.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Wniosek może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć wniosek tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie szczególne „nazwa uprawnienia".

KROK 0

 1. Zaloguj się Zaloguj się na PUESC

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz złożyć wniosek.

KROK 1

Wypełnij wniosek SWW09 lub SWW11

 1. Wybierz na PUESC formularz wniosku SWW09 lub SWW11
 2. Wypełnij formularz. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

KROK 2

Podpisz wniosek

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. profilem zaufanym ePUAP

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).
UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

 1. Złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

w kolumnie „Status ePłatności” uzyska status „Do zapłaty”.

KROK 4

Zapłać za czynności kontroli granicznej

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

 1. za pomocą ePłatności:
 • sprawdź, czy złożony dokument (wniosek) w zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

uzyskał „Status ePłatności” „Do zapłaty”,

 • wybierz przycisk [ZAPŁAĆ],
 • odśwież ekran i sprawdź, czy status dokumentu w kolumnie „Status ePłatności”

(Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty)

zmienił się na „Transakcja zrealizowana”– może to potrwać około 60 sekund.

UWAGA! Opłata online zostanie powiększona o prowizję w wysokości 59 gr.

 1. przelewem tradycyjnym. 

Opłat za dokonanie granicznej kontroli możesz również dokonać w serwisie Single Window:

 1. wybierz zakładkę „Moje sprawy i dokumenty” w SW,
 2. wybierz sprawę, którą chcesz opłacić,
 3. użyj przycisku „Przejdź do e-płatności”.

Więcej dowiesz się w sekcji Ile zapłacisz

KROK 5

Odbierz rozstrzygnięcie

W serwisie Single Window, po wybraniu sprawy, w której składałeś wniosek, będziesz mógł zobaczyć wydane rozstrzygnięcie – znajdziesz je w zakładce danej sprawy.

Jako eksporter/reeksporter roślin i produktów roślinnych, bądź innych przedmiotów (np. gleby, podłoża uprawowego) musisz posiadać świadectwo fitosanitarne. Wniosek o jego wydanie złóż do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia  towarów będących przedmiotem eksportu/reeksportu. Jeśli chcesz uzyskać świadectwo fitosanitarne, musisz być wpisany do rejestru podmiotów profesjonalnych  - wpisu dokonasz u wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu). Szczegóły znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin  Nasiennictwa (strona otwiera się w nowym oknie). Wymagania kraju docelowego dla twojego towaru możesz znaleźć m.in. na stronie Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (strona otwiera się w nowym oknie). W przypadku środków ochrony roślin, jeśli zamierzasz je wprowadzić na terytorium kraju, ale z przeznaczeniem do stosowania w innym państwie członkowskim/państwie trzecim albo w celu składowania w Polsce, powinieneś wcześniej złożyć stosowną informację. Powyższe działania prowadzone mogą być w formie elektronicznej z wykorzystaniem serwisu Single Window. Jak skorzystać z usług oferowanych w serwisie Single Window dowiesz się w dalszej części opisu usługi.

Usługa skierowana jest do przedsiębiorców eksportujących/reeksportujących rośliny i produkty roślinne, bądź inne przedmioty (np. glebę, podłoże uprawowe), przedsiębiorców, którzy zamierzają wprowadzać środek ochrony roślin na terytorium kraju oraz do ich przedstawicieli.

Aby uzyskać świadectwo fitosanitarne, wypełnij wniosek o jego wydanie i dołącz do niego: 

 • zezwolenie importowe (dokument wydawany przez organizację ochrony roślin kraju docelowego przesyłki lub kraju, przez który będzie ona przewożona),
 • świadectwo fitosanitarne dla eksportu; jeśli planujesz reeksport – dołącz  oryginał lub urzędowo potwierdzoną kopię świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki),
 • świadectwo przedeksportowe (dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE),
 • zaświadczenie fitosanitarne (dokument wydawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania, w sytuacji, gdy przewozisz przesyłkę przez więcej niż jedno województwo),
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegów fitosanitarnych (np. certyfikat fumigacji).

 

Aby przywieźć do Polski środki ochrony roślin, ale z przeznaczeniem do stosowania w innym państwie członkowskim/państwie trzecim albo w celu składowania w Polsce, wypełnij Informację o zamiarze ich wprowadzenia i dołącz do niej:

 • oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych państw;
 • dokumenty lub ich kopie lub inne dowody, potwierdzające dopuszczenie wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach przeznaczenia.

W przypadku środka ochrony roślin, poinformuj o zamiarze wprowadzenia  środka ochrony roślin na terytorium Polski wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych środków. Informację tę złóż nie później niż 7 dni przed dniem planowanego ich wprowadzenia.

 • Kanał webservice (usługa sieciowa)

Możesz przesłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje. Właściwych dokumentów szukaj w sekcji „Single Window”.

Krajowa Administracja Skarbowa nie pobiera opłat za korzystanie z serwisu Single Window.

Opłaty za czynności podejmowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w ramach kontroli fitosanitarnej określa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia (strona otwiera się w nowym oknie).

Opłat na rzecz Inspekcji fitosanitarnej możesz dokonać przelewem na konto Inspekcji – w tym celu skontaktuj się z właściwą Inspekcją Fitosanitarną. Opłat możesz dokonać także korzystając z szybkich płatności online.

Wnioski o wydanie świadectwo fitosanitarnego podlegają opłacie skarbowej. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla jednostki Inspekcji fitosanitarnej, która dokonuje kontroli granicznej. Opłatę skarbową można wnieść przelewem na kontro właściwego organu lub w kasie tego organu. Opłaty skarbowej nie można wnieść online w serwisie Single Window. Stawki opłat skarbowych znajdziesz w ustawie o opłacie skarbowej (strona otwiera się w nowym oknie). Co do informacji o zamiarze wprowadzeniu środków ochrony roślin – jest ona bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji - jeśli nie możesz zaczekać na ponowne udostępnienie usługi - złóż do granicznego lekarza weterynarii wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej. Rozstrzygnięcie otrzymasz w tej samej formie.

W okresie pilotażu produkcyjnego usługa nie jest wspierana.

W przygotowaniu

Strony w serwisach EUR-Lex (Baza aktów prawnych Unii Europejskiej) i ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) otwierają się z nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Pierwsza publikacja: 09 lipca 2021 15:49 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF