Komunikaty MF SISC

W komunikatach przesyłanych na adresy e-mail przekazujemy informacje o zmianach prawnych, nowych wytycznych, planowanych niedostępnościach systemów informatycznych oraz inne informacje pomocne w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych z wykorzystaniem Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), w szczególności z wykorzystaniem udostępnionych usług sieciowych w zakresie przywozu, wywozu i tranzytu towarów oraz przemieszczania wyrobów akcyzowych a także z zakresu statystyki UE (INTRASTAT).

Komunikaty MF udostępniane są nieodpłatnie w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Na PUESC zapewniamy dostęp do:

  • bieżących komunikatów MF oraz do archiwum komunikatów MF przygotowanych i rozesłanych w poprzednich latach,
  • bieżących informacji w pełnym zakresie tematycznym serwisu PUESC - przejdź do Aktualności na stronie głównej PUESC i dowiedz się więcej o usłudze Newsletter,
  • informacji i dokumentów z zakresu usług sieciowych udostępnianych przez komponenty SISC - przejdź na stronę Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Uwaga! Informacje przekazywane w aktualnościach na PUESC (publikowane na PUESC i przesyłane z wykorzystaniem usługi Newsletter) oraz w komunikatach MF przesyłanych na adresy e-mail mogą się powielać. W ten sposób staramy się dotrzeć z informacjami do szerokiej rzeszy użytkowników usług skarbowo-celnych. 

Komunikaty MF mogą zawierać w szczegółności:

  • wytyczne dla podmiotów (instrukcje, podręczniki, kompendia itp.),
  • informacje o zmianach prawa wspólnotowego i krajowego,
  • informacje o nowych kodach wykorzystywanych do wypełniania deklaracji celnych i INTRASTAT.

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną wiadomości z komunikatami MF dla zgłaszających:

  • zgłoś chęć ich otrzymywania do właściwego oddziału celnego - centrum urzędowego dokonywania odpraw (OC CUDO),

Wybierz OC CUDO właściwy ze względu na siedzibę podmiotu lub OC CUDO, do którego firma składa zgłoszenia celne - w przypadku składania zgłoszeń do kilku OC CUDO wybierz jeden z nich.

  • do wybranego OC CUDO wyślij wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) - w temacie wiadomości wpisz słowo Newsletter a w treści podaj numer EORI i adresy e-mail, na które powinny byc wysyłane komunikaty MF.

Wiadomość powinna byc podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Po weryfikacji wniosek przesłany zostanie przez OC CUDO do Zespołu Redakcyjnego. 

Uwaga! Wszystkie wiadomości z komunikatami MF wysyłane są z adresu newsletter.sc@mf.gov.pl. Nie odpowiadaj na wiadomosci otrzymane z tego adresu, ponieważ pozostaną one bez odpowiedzi ze strony KAS. Ewentualne pytania i wątpliwości dot. informacji przekazanych w komunikacie możesz zgłaszać do właściwych jednostek organizacyjnych lub zespołów KAS. Sa nimi: oddział celny, urząd celno-skarbowy, izba administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów, Krajowa Informacja Skarbowa lub właściwe komórki wsparcia użytkowników Help Desk.

Aby zrezygnować z subskrypcji komunikatów MF wyślij wiadomość na adres e-mail: newslettersc.rezygnacja@mf.gov.pl. W wiadomości podaj typ newslettera, z którego chcesz zrezygnować.