SZPROT – The  Integrated Commodity Trading Entrepreneurs'  Registration System (SZPROT) was developed under one of the projects within the "e-Customs Programme", in the framework of the 7th Axis of the Innovative Economy Operational Programme.
 
SZPROT is the system participating in the development process of external users' database for the Customs Service Information System (SISC)-  economic operators and their representatives. SZPROT stores data on relations between economic operators and their representatives,. The introduction of the SZPROT System enabled the integration of all registration activities in one place, accordingly, the submission of a single application for registration of an economic operator's data in SICS allows for operations in all areas of the Customs Service (duty, excise duty, games of chance and betting, other taxes, INTRASTAT).

In order to act effectively in the operational systems of the Customs Service (AIS, AES, ZEFIR2, NCTS2, AIS/INTRASTAT, EMCSPL2), each economic operator and its representative should be registered in SZPROT and hold an active IDSISC number (17–sign identifier assigned as a result of submission of the application for registration of data of an economic operator or a natural person) - the so-called "e-Customer" service.
 
The SZPROT system also enables electronic processing of applications (from the moment of their electronic submission through the Electronic Services Portal of the Customs Service - PUESC, until the receipt of the relevant settlement). The integrated application processing service will be phased out during 2015.

CONTACT
e-mail: szprot@poz.mofnet.gov.pl
tel: +48 61 658 36 49

 

MESSAGES

30.06.2016 Obowiązek aktualizacji danych rejestracyjnych podmiotu

Szanowni Państwo,
 
Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych rejestracyjnych. 
 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie podatku akcyzowego, obowiązane są do informowania właściwego naczelnika urzędu celnego o każdej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym lub powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy. Zmiany danych dotyczących podmiotu powinny być zgłaszane do organu w terminie do 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.)). 
 
Obowiązek aktualizacji danych dotyczy również podmiotu prowadzącego działalność jako pośredniczący podmiot tytoniowy, który stosownie do art. 20f ust. 2 ww. ustawy, obowiązany jest do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o wszelkich planowanych oraz zaistniałych zmianach danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub w decyzji o dokonaniu wpisu do tego rejestru. Pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązane są do powiadamiania organu o zmianach danych niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 56b ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), brak aktualizacji danych rejestracyjnych jest zagrożony karą grzywny.
 

NEWS

history image 20.10.2016 Aktualizacja danych teleadresowych reprezentantów

W związku z informacjami, że w pismach, które przesyłane są przez Służbę Celną w celu potwierdzenia rejestracji w SISC umieszczane są dane adresowe osób fizycznych reprezentujących podmiot przed...