Podstawowe informacje o INTRASTAT

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE.

Organem Krajowej Administracji Skarbowej  właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT, w tym w zakresie wezwań, upomnień i postępowań w sprawach kar pieniężnych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Zgłoszeniu do INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (np. towary wspólnotowe, które są wysyłane z Niemiec bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone w obu tych krajach). Przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego jest traktowany jako obrót handlowy podlegający rejestracji także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej (np. towary, które są wysyłane z Niemiec do Włoch i przekraczają - bez przepakowania i rozładunku - granice Szwajcarii, muszą być zgłoszone do INTRASTAT w Niemczech i we Włoszech).

Jednak nie cały obrót podlega zgłoszeniu. Zgłoszeniu nie podlega obrót towarami wyłączonymi z obowiązku sprawozdawczego na podstawie przepisów wspólnotowych i krajowych. Ponadto mając na celu ograniczenie obciążeń, jakie spoczywają na przedsiębiorcach w zakresie sprawozdawczości statystycznej, rejestracji podlega wyłącznie obrót realizowany przez podmioty, które osiągnęły w danym kierunku handlu określony przepisami prawa poziom wartości obrotów,(podstawowy próg statystyczny). ustalony na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej. Progi statystyczne są ustalone odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów. Pierwszy poziom progów to tzw. progi podstawowe.

Są to wartości obrotów towarowych z krajami UE, których przekroczenie (liczone narastająco od początku roku) powoduje objęcie podmiotu obowiązkiem sprawozdawczym w systemie INTRASTAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie progu.

Wartości obrotów towarowych określa się odrębnie dla transakcji przywozowych i wywozowych. Przekroczenie progu podstawowego, przy jednoczesnym nie osiągnięciu wartości progu szczegółowego, umożliwia składanie deklaracji o mniejszym poziomie szczegółowości. W sytuacji, gdy zostanie przekroczony próg podstawowy w jednym kierunku obrotu towarowego np. w przywozie, a nie zostanie jeszcze przekroczony próg podstawowy w drugim kierunku obrotu towarowego np. w wywozie, obowiązek dokonywania zgłoszenia INTRASTAT wystąpi wyłącznie w odniesieniu do tego kierunku obrotu, w którym przekroczono próg podstawowy (w tym przypadku - w przywozie). Kolejnymi progami statystycznymi, które są stosowane w Polsce, są tzw. progi szczegółowe. W tym przypadku również określone są dwa progi - dla przywozu i wywozu. Wartość ustalona dla tych progów jest znacząco wyższa od wartości ustalonej dla progu podstawowego. Dlatego wyłącznie osoby osiągające bardzo wysokie wartości obrotów towarowych z krajami UE są zobowiązane do przekazywania w zgłoszeniach INTRASTAT bardziej szczegółowych informacji.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizycznie opuściły terytorium statystyczne państwa członkowskiego (wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium statystyczne państwa członkowskiego (przywóz). Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później, niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia INTRASTAT upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń INTRASTAT pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy. Wymieniony wyżej termin dokonywania zgłoszeń INTRASTAT musi być ściśle przestrzegany. Niewywiązywanie się z obowiązku dokonania zgłoszenia INTRASTAT naraża osobę zobowiązaną na dotkliwe sankcje finansowe.

Elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT

Od dnia 1 czerwca 2016 r. elektroniczne zgłoszenia INTRASTAT dokonywane są w ramach usługi e-INTRASTAT, realizowanej w oparciu o system AIS/INTRASTAT.

Dostęp do usługi e-INTRASTAT jest możliwy wyłącznie dla osób, które uzyskały zaawansowany poziom dostępu do usług oferowanych przez System Informacyjny Służby Celnej (SISC) na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) i mają zarejestrowane powiązanie z osobą zobowiązaną do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT z uprawnieniem do komunikacji z Systemem AIS/INTRASTAT PRZYWÓZ lub AIS/INTRASTAT WYWÓZ lub dla obu kierunków obrotu.

W celu uzyskania dostępu do Systemu AIS/INTRASTAT każda osoba zobowiązana, osoba upoważniona oraz zakres reprezentacji muszą być zarejestrowane w SISC w ramach usługi e-Klient. Informacje o usłudze e-Klient (rejestracja podmiotów, osób upoważnionych i reprezentacji) dostępne są na PUESC w zakładce „Katalog e-Usług"→"e-Klient".

Sporządzenie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT

Zgłoszenie musi być sporządzone w postaci pliku XML zgodnego ze specyfikacją techniczną XML dla zgłoszeń INTRASTAT, opublikowaną w zakładce „SPECYFIKACJE".

Plik może być utworzony przy użyciu:

◦   dedykowanej aplikacji posiadanej przez osobę zobowiązaną lub osobę upoważnioną;

◦   programu ist@t w aktualnej wersji, udostępnionego bezpłatnie na PUESC w zakładce „ist@t";

◦   formularza zgłoszenia udostępnionego na PUESC w zakładce Formularze-> eFormularze, w panelu eIntrastat. W tym przypadku możliwe jest wysłanie wygenerowanego pliku XML bezpośrednio do Systemu AIS/INTRASTAT z poziomu zakładki „moje dokumenty"→„do wysyłki".

Podpisanie elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT

Zgodnie z art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1880 z późn. zm.) dokumenty elektroniczne przesyłane organom celnym podpisuje się:

◦   kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

◦   podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

◦   zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Certyfikat celny może uzyskać osoba zarejestrowana w SISC (tj. posiadająca numer ID SISC wyświetlony w panelu „moje dane" w zakładce „moje konto") korzystając z funkcjonalności udostępnionej na PUESC w zakładce "moje konto".

Instrukcja generowania certyfikatu oraz Instrukcja składania podpisu elektronicznego dostępne są w zakładce „SISC"→ „PKI".

Wysłanie zgłoszenia INTRASTAT

Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT sporządzone w postaci komunikatu XML może być wysłane do Systemu AIS/INTRASTAT przy wykorzystaniu następujących kanałów komunikacyjnych:

◦   e-mail: puesc@mf.gov.pl;→jako podpisany elektronicznie załącznik do wiadomości e-mail (obowiązkowo należy uzupełnić pole „temat");

◦   portal https://puesc.gov.pl;→wysłanie zgłoszenia sporządzonego przy użyciu formularza udostępnionego na PUESC, które po wygenerowaniu znajduje się w zakładce „Moje dokumenty" „do wysyłki" poprzez wybór dostępnych akcji „podpisz", a następnie „wyślij";

◦   upload pliku XML;→w zakładce „Moje dokumenty" „do wysyłki" poniżej tabeli z listą dokumentów znajduje się przycisk „Dodaj dokument ręcznie".

KOMUNIKATY

history image Przerwa techniczna systemów AES/AIS w dniu 14.11.2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.11.2019 r. (czwartek) od godz. 07:00 do godz. 08:00 będą prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR,...

history image 03.10.2019 Prace na środowisku AES/AIS

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.10.2019 r. (czwartek) od godz. 07:00 do godz. 08:00 będą prowadzone prace administracyjne na środowisku produkcyjnym dla Systemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR,...

ist@t

Program do generowania deklaracji INTRASTAT w postaci elektronicznej - wersja 2.44


Program w wersji 2.44 zawiera słownik nomenklatury taryfowej, obowiązującej w 2019 roku. Uprzejmie informujemy użytkowników, którzy posiadają wersję 2.35 lub nowszą oraz podłączenie do sieci Internet, że nie ma potrzeby pobierania załączonego pliku i ręcznej aktualizacji, gdyż w tym przypadku program zaktualizuje się automatycznie.

POMOCNE LINKI