3.01 Jakie towary podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu?

Katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania drogowego jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zgodnie z tym przepisem system monitorowania będzie obejmował:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych,
  • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej,
  • wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki),
  • alkohol etylowy całkowicie skażony,
  • susz tytoniowy.

Należy również zauważyć, że na podstawie art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione wyżej towary, których przewóz będzie objęty systemem monitorowania.

Stan na 14.04.2017r.